MAP Beroun

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III. 

V území SO ORP Beroun (MAP III.)

Město Beroun je realizátorem a nositelem projektu s názvem: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004 (dále jen MAP III.), který je realizován v rámci Výzvy č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

 

Doba realizace: od 1. 10. 2022 do 30. 11. 2023.

 

SAMOSTATNÉ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU - ODKAZ NA WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU MAP III.  A KONTAKTY:

http://www.mapberoun.cz/

 

CÍLE PROJEKTU/VÝSTUPY PROJEKTU:

Projekt MAP III. zajistí pokračování a zejména udržení výše kvality nastavené spolupráce všech aktérů vzdělávání na území SO ORP Beroun, která byla budována a systematicky rozvíjena již od roku 2016 až dosud (MAP I., MAP II.) a prokazatelně vede ke zlepšení kvality vzdělávání v 60 školských subjektech (v základních a mateřských školách v území ORP Beroun), což představuje 95 % škol působících na daném území dle Rejstříku škol MŠMT.

Cílem MAP III. je nadále podporovat a rozvíjet proces strategického řízení a plánování,
který vede k naplnění konkrétních cílů a vizí škol nejen dle územní strategie MAP a souvisejícího Strategického rámce MAP, ale i dle dílčích potřeb regionu, které jsou definovány v dílčích ročních akčních plánech (RAP). Společnou snahou je bezezbytku aktivity v RAP v závazně stanoveném časovém termínu splnit – realizovat.

Dílčím cílem MAP III. je udržet funkční Realizační tým MAP po dobu přechodného období mezi operačními programy OP VVV (období 2014-2020) a OP JAK (období 2021-2027), a to včetně zabezpečení stálé dostupnosti odborných kapacit v území a dále včetně vyhodnocení přínosu MAP I., MAP II. principem externí evaluace (3E+). Projekt MAP III. tedy zabezpečuje návaznost podpory škol prostřednictvím „MAP“ v období od 1.10.2022 do 30.11.2023, kdy během tohoto období dojde k připravenosti škol v území SO ORP Beroun na realizaci MAP IV., tj. budou definovány vzdělávací opatření a aktivity vedoucí k rozvoji škol jako celku v souladu s prioritami Strategie 2030+.

 

Kontaktní osoba na koordinátora projektu MAP III. za naši školu: Mgr. Eva Fiřtová

 

MAPA PODPORY

Pracovní skupina pro rovné příležitosti MAP přípravila materiál, který má pomoci dětem, jejich rodičům i učitelům najít odbornou pomoc v našem regionu. Pokud tedy dítě vykazuje známky nestandardního chování ve školním prostředí, tato "mapa podpory" pomůže najít adekvátní odborníky, na které se v regionu Berounska můžete obrátit. 

Na "mapě podpory", kterou naleznete v přloženém souboru, je uveden QR kód, který Vás přesměruje na webové stránky s Manuálem specifik nestandardního chování a projevů u dětí, kde se, pracovní skupina, bude snažit kontakty na jednotlivá zařízení aktualizovat podle aktuální situace. 

Najdete ji také na webu projektu MAP: http://www.mapberoun.cz/manual-specifik-nestandardniho-chovani-a-projevu-u-deti/.

 

 

Přiložené soubory ke stažení