1. oddělení školní družiny

TÝDENNÍ ROZVRŽENÍ ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

ALENA PODSKALSKÁ

 

Denně

  • Činnost odpočinková

(čtení knih, časopisů, zábavné čtenářské chvilky, povídání na různá témata (komunitní kruh – řešení společných i osobních problémů, dodržování pravidel třídy), besedy, poslech CD, DVD,(využití dataprojektoru (zábavné hry, soutěže, smyslové hry)

 

Pondělí:

  • ZČ vlastivědná a přírodovědná

(tematické vycházky do okolí /Knihov, Písmena/ poznáváme naše město, můj domov, nejbližší okolí, tematické projekty, povídání o přírodě, zvířatech, rostlinách, ročních dobách, čteme a malujeme zvířata, rostliny, život kolem nás, lidé a čas, člověk)

Úterý:

  • ZČ výtvarná

(malování na různá témata, roční doby, svátky, používání různých výtvarných technik)

Středa:

  • ZČ sportovní

(tělocvična, hřiště, areál V Zahradách, Písmena, Knihov, naše třída, soutěživé a míčové hry)  

     Čtvrtek:

  • ZČ pracovní

(tvoření z různých materiálů - papír, karton, látka, vlna, krabičky, ruličky, dřevo, přírodniny apod.)

Pátek:

  • MPP hry

(hry na vytváření pozitivního klima ve družině, hry na spolupráci a podporu, vzájemnou komunikaci, toleranci a ochotu pomáhat, námětové hry dle volby dětí, deskové a karetní hry)

 

Denně podle počasí pobyt venku (školní hřiště/školní dvůr, veřejné hřiště, vycházky)

 

PNV – pomoc při vypracovávání domácích úkolů, vzdělávací pracovní listy